Potvrzení o zdravotní způsobilosti prodlouženo na 2 roky!!!

Potvrzení o zdravotní způsobilosti je povinnou součástí zdravotní dokumentace každého účastníka skautského tábora, školy v přírodě či na lyžařského výcviku. V listopadu vstoupila v platnost novela zákona o veřejném zdraví, která mj. prodlužuje platnost potvrzení z jednoho na dva roky.
Změny se podařilo dosáhnout v úzké spolupráci s ČRDM a poslancem (a skautem) Janem Farským – Bagym, který se jako poslanec zabývá mj. právě podmínkami pro činnost spolků dětí a mládeže.
Prakticky to znamená, že na preventivní prohlídce, která je v době věku účastí dětí na letních táborech v dvouleté periodě, vydá dětský lékař i toto potvrzení – a rodiče s dětmi pro ně nebudou muset chodit zvlášť a každý rok. A samozřejmě tak odpadne i platba za (opakované) vydání tohoto posudku.
Bohužel, ani touto novelou se stále nepodařilo dosáhnout zrušení sankcí za přijetí plně neočkovaného dítěte na zotavovací akci (viz odst. §9 článek 1a) zákona o veřejném zdraví). Trvá tedy stávající stav, dle kterého může být pořadatel za porušení tohoto ustanovení sankcionován pokutou až ve výši 30 tis Kč.
Rozhovor s Honzou Farským – Bagym si můžete přečíst zde.
Lenka Šablová, asistentka starosty

krizovatka.skaut.cz

Zákon č. 258/2000 Sb.
Díl 2
§9 Podmínky účasti dětí ve škole v přírodě a na zotavovací akci
(3) Zdravotní způsobilost dítěte pro účast na škole v přírodě nebo zotavovací akci posuzuje a posudek vydává registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost11). Tento poskytovatel zdravotních služeb v posudku dále uvede, zda se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Vzor posudku upraví prováděcí právní předpis. Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte má platnost po dobu dvou let od data vystavení, pokud během této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti dítěte. Skutečnosti uvedené v odstavci 1 písm. b) a c) potvrzuje v písemném prohlášení zákonný zástupce dítěte12) nebo fyzická osoba, kterou k tomu zákonný zástupce dítěte písemně zmocnil; toto potvrzení nesmí být starší než jeden den. Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte a písemné prohlášení předá zákonný zástupce nebo fyzická osoba, kterou k tomu zákonný zástupce dítěte písemně zmocnil pořádající osobě nebo vysílající škole pro účely podle § 11 odst. 1 písm. b) a e).

1 komentář u „Potvrzení o zdravotní způsobilosti prodlouženo na 2 roky!!!“

  1. Setkávám se s různými výklady. Předpokládám, že když novela zákona platí od listopadu 2017, dvouletá platnost u zdravotních způsobilostí je u těch, které byly vydány také po tomto datu. Mohu poprosit, zda někdo má platný výklad k tomuto tématu?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *